نحوه استفاده از  آچار ninja wallet برای تمامی افراد آسان خواهد بود.

شما می توانید با آچار نینجا والت در قوطی های کنسرو و یا نوشابه را به راحتی باز نمایید ویا انواع پیچ و مهره ها را باز نمایید و همچنین می توانید به عنوان چاقو از آن استفاده نمایید.

نحوه استفاده از آچار ninja wallet

قیمت : 12000 تومان

دکمه خرید پستی آچار نینجا والت